Modelformulier Herroepingsrecht

ws-kl

Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen

Modelformulier voor herroeping
 
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 
 
Aan:

A&A Artistics BV

Scherpeweide 9

6921SB Duiven Nederland 

email: wecare@flowers.nl 
 
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen* 

 

  • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] 
  • [Naam consumenten(en)] 
  • [Adres consument(en)] 
  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is